Wczytuję dane...
RegulaminREGULAMIN SPRZEDAŻY

ustanowiony dnia 18-11-2018 przez przedsiębiorcę Marite Mijaczewska Mija Arts określa zasady
    związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.mijaculture.pl

Dla zapewnienia większej przejrzystości, Regulamin Sprzedaży został podzielony na 3 funkcjonalne sekcje:

 1. Ogólne warunki sprzedaży
         
  Warunki sprzedaży obowiązujące w Sklepie, a w szczególności informacje o zasadach zamawiania i
              realizacji umowy, informacje o dostępnych formach płatności i dostawy oraz o sposobach reklamacji i rezygnacji z
              zakupów poprzez odstąpienie od umowy.
       
 2. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
         
  Zasady funkcjonowania Sklepu, a w szczególności informacje o warunkach korzystania z
              wirtualnego koszyka i formularza służącego do składania zamówień oraz określenie warunków technicznych, jakie powinna
              spełniać przeglądarka internetowa i komputer użytkownika.
         
 3. Polityka prywatności i plików Cookies
         
  Informacje dotyczące prywatności użytkowników, a w szczególności jakie informacje są
              zapisywane na urządzeniu użytkownika oraz o anonimowych statystykach zbieranych dla lepszego zrozumienia potrzeb
              użytkowników i optymalizacji Sklepu.
       

Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach
    związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerem 797957540 w godzinach
    08-15 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mijaculture@gmail.com, na którą
    obsługa odpowiada w terminie do 48 godzin.

               

                    Safe Buy
               

               
                   
Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce Fair
            Play, którego treść jest dostępna pod adresem http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play, dlatego jeśli jakiekolwiek
            postanowienie niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest sprzeczne z tym Kodeksem lub kształtuje prawa i obowiązki Konsumenta
            w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interes, wówczas to postanowienie jest niewiążące.
       OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


            1. DEFINICJE
       


   

Sprzedawca : przedsiębiorca działający pod firmą Marite Mijaczewska Mija Arts i posługujący się numerem Regon:
    122203415 oraz numerem NIP: 6372188003, wpisany do
                    Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;      

Siedziba Sprzedawcy : ul. Jasna 12, 32-300 Olkusz;

Adres korespondencyjny Sprzedawcy : ul. Przemysłowa 15, 32-300 Olkusz;

Zamawiający : osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej
    zawarcia ze Sprzedawcą;

Sklep : serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.mijaculture.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy
    usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link
    zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;

Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy
    wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży.
  

 


            2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
       

     

  1. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią
                       ofertę sprzedaży.
  2.   

  1. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
  2.   

  1. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:

                       a) nazwiska i imiona

                       b) numer telefonu

                       c) adres poczty elektronicznej e-mail

                       d) adres zamieszkania lub pobytu

                       e) adres do wysyłki

  2.   

  1. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zasady ochrony danych osobowych
           udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale 7. Ochrona danych osobowych.

      
  1. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza
           mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania
           danych do Zamówienia.

  2. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach
           08-15.
  3.   

  1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą
                       złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
                   Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej
           na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.
  2.   

  1. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je,
           natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.
  2.   

  1. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu
           płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w rozdziale 3. Warunki płatności.
          
  2. Sprzedawca realizuje Zamówienia
                       na terytorium Polski i poza nim.
                   Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak to
           określono w rozdziale 4. Warunki dostawy.
  3.   

 1. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje
          można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale 5. Reklamacje.
         
 2. Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w sposób i w terminie
          określonych w rozdziale 6. Odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli
          Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

           


            3. WARUNKI PŁATNOŚCI
       

  1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą
           składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
  2.   

  1. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.
          
  2. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:

                       a) za pobraniem

                       b) przelew bankowy

                       c) szybki e-przelew bankowy
  3.   

  1. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość
           zamawianych rzeczy.
  2.   

  1. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.
  2.   

 1. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po
          zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.
     

           


            4. WARUNKI DOSTAWY
       

     

  1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres
           wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.

  2.   

  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak nie później niż w ciągu
           8 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.
          

  2. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych rzeczach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.
  3.   

  1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.

  2.   

  1. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:

    a) dostawa na adres odbiorcy

     b) inne (np. Paczkomaty, Kolporter)

  2. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.

     
 1. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.

           


            5. REKLAMACJE
       

  

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2.   

  1. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie
           z umową gwarancyjną.
  2.   

  1. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny ul.Przemysłowa 15, 32-300 Olkusz, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mijaculture@gmail.com lub osobiscie  i powinna zawierać co najmniej oznaczenie
           Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych
           nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz
           opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
  2.   

 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie
          rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
          e-mail podany w reklamacji.

 2. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na
          Adres korespondencyjny Sprzedawcy.
         
             


            6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
       

  1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2.   

  1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na
           formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
           oświadczenia na Adres korespondencyjny ul.Przemysłowa 15, 32-300 Olkusz, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mijaculture@gmail.com lub osobiscie  przed jego upływem.
  2.   

  1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego
           osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami
           lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
  2.   

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
          odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
         
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument
          wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
         
 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych
          od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
         
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
          Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
         
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie,
          jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
          rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
         
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą
          zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy
          tej rzeczy do Konsumenta.
         
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający
          poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
         
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

          a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i
          które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

          b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
          zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

          c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
         
          d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
          można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

          e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
          połączone z innymi rzeczami;

          f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a
          których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
          przedsiębiorca nie ma kontroli;

          g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
          jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż
          części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w
          odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

          h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
          opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

          i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

          j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

          k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się
          za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
          prawa odstąpienia od umowy;

          l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii,
          usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
          świadczenia usługi.
         
               


            7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
       

  1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do
           zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.
  2.   

  1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
          
  2. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji
           Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:

           a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,

           b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.
  3.   

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) jest ustawowe upoważnienie do
           przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między
           Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3
           lit. b) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
           usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. 
  2.  

  1. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:

           a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

           b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

  2.   

  1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

                        a) nazwiska i imiona

                       b) numer telefonu

                       c) adres poczty elektronicznej e-mail

                       d) adres zamieszkania lub pobytu

                       e) adres do wysyłki
  2.   

  1. Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań
           marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących
           produktów i usług Sprzedawcy.
          
  2. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych
           przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem
           przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.  
  3.   

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo:

          a) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

          b) Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

          c) Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

        d) Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

        e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

        f) Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

        g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

        h) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

        i) Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

      j) Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

      - w formie pisemnej na adres Administratora;

      - drogą e-mailową.

      Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

      - z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

      - jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

      - jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

  Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

             


            8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
       

  1. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, Sprzedawca przekazuje
           Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którym to nośnikiem w szczególności może być wiadomość
           elektroniczna przesłana na adres e-mail Konsumenta podany przez niego w Zamówieniu.
          
  2. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacje o:

           a) głównych cechach świadczenia;

           b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także
           numerze, pod którym został zarejestrowany;

           c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie
           kontaktować się ze Sprzedawcą;

           d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;

           e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;

           f) sposobie i terminie zapłaty;

           g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania
           reklamacji;

           h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór formularza odstąpienia od
           umowy;

           i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze względu na swój charakter
           rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

           j) przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których konsument traci prawo
           odstąpienia od umowy;

           k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

           l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

           m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał oraz sposobie zapoznania się z nim;

           n) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

           o) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i  programowaniem, o których
           przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

           p) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do
           tych procedur.
  3. Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce Fair Play, którego treść jest dostępna pod
           adresem http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play;
  4.   

  1. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
           dochodzenia roszczeń. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania
           sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:

           a) https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

           b) https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2.   

  1. Konsument może m.in.:

           a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie
           sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

           b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
           polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,

           c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego
           rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja
           Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,

           d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
           http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2.   

  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi
           właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  
  2.   

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

KONIEC OGÓLNYCH
WARUNKÓW SPRZEDAŻY


REGULAMIN ŚWIADCZENIA
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ§ 1

    Postanowienia ogólne

     

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr
          144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca Marite Mijaczewska Mija Arts ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
          dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej "Regulaminem"), który określa w szczególności:

          a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

          b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

          c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

          d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;

          e) ochronę danych osobowych;

          f) ochronę praw własności intelektualnej;

          g) odpowiedzialność stron.
         

§ 2

    Definicje

     
 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

          a) Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą Marite Mijaczewska Mija Arts i posługujący się numerem Regon:
          122203415 oraz numerem NIP: 6372188003,
                      wpisany do
                              Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
                              z siedzibą ul. Jasna 12, 32-300 Olkusz i adresem korespondencyjnym ul. Jasna 12, 32-300 Olkusz;

          b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu
          udostępnionego przez Usługodawcę;

          c) Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://www.mijaculture.pl stanowiących zbiór dokumentów
          statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

          d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez
          przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
          przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub
          transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§ 3

    Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

     

  1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności są
           to następujące Usługi:

           a) usługi informacyjne,

           b) usługi komunikacyjne,

           c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży.
         
  2.   

 1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach
          serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.
         
 2. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem
          lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
         
 3. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawieranie na odległość
          umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz formularz
          zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji w Serwisie.
         

§ 4

    Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

      
  1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:

           a) połączenie z siecią Internet,

           b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie
           HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i  obsługą plików
           Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024x768.
  2.   

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać
           zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.
  2.   

  1. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga
           podania określonych danych osobowych.
  2.   

 1. Usługi określone w § 3 niniejszego regulaminu są świadczone bezpłatnie.

§ 5

    Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

      
  1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez
           rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na
           zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.    
  2.   

 1. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę
          serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których
          mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W
          pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi
          określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności
          faktyczne.

§ 6

    Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

     

  1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
  2.   

  1. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.
  2.  

  1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

           a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku
           osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną
           reklamacją);

           b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
          
  2. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
  3.   

 1. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 7

    Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
          
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawie o
           świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
          
  3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie
           organizacji sprzedaży usług, a ich przetwarzanie następuje:

           a) w celu realizacji usługi,

           b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.
  4.   

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a), jest ustawowe upoważnienie do
           przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między
           Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcę usług lub sposobu ich
           rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w
           przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
  2.   

  1. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:

           a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

           b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa
  2.   

  1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Usługobiorcy:

                               a) nazwiska i imiona

                       b) numer telefonu

                       c) adres poczty elektronicznej e-mail

                       d) adres zamieszkania lub pobytu

                       e) adres do wysyłki

  2. Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby
           działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom informacji handlowych
           dotyczących produktów i usług Usługodawcy.
          
  3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych
           udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z
           naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  4.   

  1. Usługobiorcom przysługuje prawo:

           a) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

           b) Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

           c) Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

           d) Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

           e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

           f) Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

           g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

           h) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

           i) Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

           j) Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

           Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

           - w formie pisemnej na adres Administratora;

           - drogą e-mailową.

           Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

           - z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

           - jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

           - jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

           Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  2.   

 1. Po zakończeniu korzystania z usług charakterze ciągłym przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych
          osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów
          prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim
          przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny,
          z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

§ 8

    Ochrona praw własności intelektualnej

     
 1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności
          intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
         
 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie,
          wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o
          ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9

    Postanowienia końcowe

     

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy
          Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
         
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość
          zapoznania się z jego treścią  przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która
          umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.KONIEC REGULAMINU ŚWIADCZENIA
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


POLITYKA PRYWATNOŚCI I
PLIKÓW COOKIES

  1. Definicje:

           a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą Marite Mijaczewska Mija Arts i posługujący się numerem Regon:
           122203415 oraz numerem NIP: 6372188003,
                       wpisany do
                               Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
                               z siedzibą ul. Jasna 12, 32-300 Olkusz i adresem korespondencyjnym ul. Jasna 12, 32-300 Olkusz, który świadczy usługi drogą
           elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,

           b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.mijaculture.pl,

           c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
           (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)
  2.   

  1. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) poniżej wskazuje się sposób
           przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez
           informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:

           a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

           b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień
           oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
  2.   

  1. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez "pliki Cookies" należy rozumieć porcje informacji
           zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego
           Użytkownika.
  2.   

  1. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi
           świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych
           osobowych ani informacji poufnych.
  2.   

  1. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany
           przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
  2.   

  1. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej
           przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora
  2.   

  1. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji
           pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach
           logów serwera są następujące:

           - publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,

           - nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

           - czas nadejścia zapytania,

           - kod żądania http,

           - kod odpowiedzi http,

           - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu
           nastąpiło przez odnośnik,

           - informacje o przeglądarce użytkownika,

           - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
  2.   

 1. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Safe Buy Sp.
    z o.o. Sp.k., która udzieliła sklepowi (http://www.mijaculture.pl) uczestniczącemu w programie eCommerce Fair Play niewyłącznego i
    niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w internecie.

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Safe Buy Sp. z o.o.
    Sp.k. jest zabronione.

Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o programie eCommerce Fair Play i możliwości darmowego
    korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://safebuy.pl/sprzedawcy-internetowi/
   


   
  Miejscowość, data
Imię i nazwisko Konsumenta:  
Adres konsumenta:  
   
   
   
Adresat: Marite Mijaczewska Mija Arts
  ul. Przemysłowa 15
  32-300 Olkusz
  e-mail: mijaculture@gmail.com
  telefon: 797957540

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ   

        (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
   
Ja, niżej podpisany,  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 
 
 
 

   

Data zawarcia umowy:  
   
Data odbioru:     
       
   

   
  Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)REGULAMIN SPRZEDAŻY
ustanowiony dnia 13-11-2018 przez przedsiębiorcę Marite Mijaczewska Mija Arts określa zasady związane z
dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem
http://www.mijaculture.pl
Dla zapewnienia większej przejrzystości, Regulamin Sprzedaży został podzielony na 3 funkcjonalne sekcje:
I. Ogólne warunki sprzedaży
Warunki sprzedaży obowiązujące w Sklepie, a w szczególności informacje o zasadach zamawiania i
realizacji umowy, informacje o dostępnych formach płatności i dostawy oraz o sposobach reklamacji i
rezygnacji z zakupów poprzez odstąpienie od umowy.
II. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Zasady funkcjonowania Sklepu, a w szczególności informacje o warunkach korzystania z wirtualnego
koszyka i formularza służącego do składania zamówień oraz określenie warunków technicznych, jakie
powinna spełniać przeglądarka internetowa i komputer użytkownika.
III. Polityka prywatności i plików Cookies
Informacje dotyczące prywatności użytkowników, a w szczególności jakie informacje są zapisywane na
urządzeniu użytkownika oraz o anonimowych statystykach zbieranych dla lepszego zrozumienia
potrzeb użytkowników i optymalizacji Sklepu.
Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w
Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod
numerem 797957540 w godzinach 08-15 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres mijaarts@yahoo.com, na którą obsługa odpowiada w terminie do 48 godzin.
Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce
Fair Play, którego treść jest dostępna pod adresem http://safebuy.pl/ecommercefair-
play, dlatego jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu
Sprzedaży jest sprzeczne z tym Kodeksem lub kształtuje prawa i obowiązki
Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego
interes, wówczas to postanowienie jest niewiążące.
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
1. DEFINICJE
Sprzedawca : przedsiębiorca działający pod firmą Marite Mijaczewska Mija Arts i posługujący się
numerem Regon: 122203415 oraz numerem NIP: 6372188003, wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
Siedziba Sprzedawcy : ul. Jasna 12, 32-300 Olkusz;
Adres korespondencyjny Sprzedawcy : ul. Jasna 12, 32-300 Olkusz;
Zamawiający : osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej
zawarcia ze Sprzedawcą;
Nasz sklep uczestniczy w programie eCommerce Fair Play 1.